• Tem 09, 2024
  • 102

KKTC’de mülk satın almış ve/veya satın alma niyetinde olan müşterilerimizden, yeni düzenlemelere  uyum sağlamak için getirilen ve işbu yazımızıi kontrol  etmelerini rica ederiz. 

Değişikliklerin Özeti: 

Yeni Değişiklik Yasası, 21.05.2024 tarihinde, KKTC'nin resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından  yürürlüğe girdi. 

Yeni yasal düzenleme, yabancıların arazi veya taşınmaz mal edinimine yönelik kısıtlamalar getirmekle  birlikle, ana değişiklikler, Satış Sözleşmeleri, Yediemin (‘Trust’) Anlaşmaları, Satın Alma İzinleri için  başvurular, Tapu Devri, Satış Sözleşmelerinin kaydı ve diğer önemli değişiklikleri içeren düzenlemeleri  kapsamaktadır. Tüm önemli değişiklikleri sırasıyla ele alalım. 

Önemli Değişiklikler: 

• "Yabancı Uyruklu" tefsiri değişmiştir. Özellikle, herhangi bir (hatta 1) "Şirket" payı dahil, bir yabancı  uyruklu tarafından sahip olunması durumda durumunda, bu şirket de yabancı bir tüzel kişi olarak  kabul edilecektir. Ayrıca, bir Yabancı Uyruklunun yedini (‘Trustee’) de Yabancı Uyruklu olarak kabul  edilecektir. 

• "Yediemin (‘Trust’) İlişkileri": Herhangi bir Güven Senedine (‘Trust Sözleşmesi’) Taşınmaz malın  kendisi ve/veya taşınmaz mal sahibi herhangi bir şirketin "payları" konu edilmesi halinde, Güven  Senedi geçersiz olacaktır. İşbu yasal mevzuattan önce yapılan Güven Senetleri ise ilgili Resmi  Makama kaydedilmelidir. İşbu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu tip akti ilişkiler artık bir  suç teşkil etmektedir. 

Alıcıların Dikkatine 

Aşağıdaki hususlar tüm alıcılar için zorunludur; 

• Satış Sözleşmeleri ilgili Tapu Dairesine kaydedilmelidir; 

• Satın Alma İzni almak için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapılmalıdır ve/veya web sitesi üzerinden  çevrimiçi başvuru yapılmalıdır: https://tmb.icisleri.gov.ct.tr:8080 

1.05.2024 tarihinden önce mülk/mülkler satın alan Alıcı/lar;

• Alıcı/lar 6 ay içerisinde, Satış Sözleşmelerini ilgili Tapu Dairesi’ne kaydetmeli ve satın alma izni  için İçişleri Bakanlığı'na başvurmalıdır; 

• Eğer Alıcı/lar birden fazla mülk satın almışsa ve/veya “Satın Alma ile ilgili Sınırlamalar” başlığı  altında serdedilen sınırlar içerisinde değilseler, İçişleri Bakanlığı'na bilgi vermelidir ve Satış  Fiyatı'nın %1'i tutarında bir ücret ödeyerek, Sözleşmelerinin kayıtlarını İç İşleri Bakanlığına  kaydını yaptırmalıdırlar; 

• Bu ödeme, ek sözleşmelerini İçişleri Bakanlığı'na kaydetme hakkını Alıcı/lar'a verir ve fazla  mülklerin devri esnasında bir satıcının ödemekle mükellef olacağı tüm harç ve/veya ücretleri  %50 oranında ödemelerine imkan sağlamaktadır. Bu yöntem, kaydedilecek alma hakkında fazla  alım gerçekleştiren Alıcı/ların Satış Sözleşmelerine güvence sağlamakla birlikte, yasal olarak  devir edilmelerine de imkan sağlamaktadır. 

• Müşteriler, yukarıda belirtilen 6 aylık sürenin sona erme tarihinden itibaren 24 ay içerisinde,  alma haklarında fazla mülklerine ilişkin yapmış oldukları Satış Sözleşmelerini devretmeli  ve/veya tekrardan satışlarını gerçekleştirmelidirler. Müşteriler, bu süre içinde devirleri  gerçekleştirmezlerse, fazla mülklerine ilişkin olan Satış Sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır; 

• Halihazırda satın alma izni başvurusunda bulunup izin alan Müşteri/ler, satın aldıkları mülkün  transferini 6 ay içinde gerçekleştirmek zorundadır. 

• 21.05.2024 tarihinden önce yapılan Güven Anlaşmaları, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü'ne 75 gün  içinde kaydedilmelidir; kaydedilmemiş Güven Anlaşmaları geçersiz sayılacaktır. 

• Yukarıdaki tüm sınırlamalar, Güven Anlaşmasına konu edilen mülklere de aynen  uygulanacaktır; 

• Satış Sözleşmesi kayıtlı olan ve satın alma izni olan alıcı/lar, belirlenen sürelere uymazsa, satın alma izni ve kayıtlı sözleşmeleri otomatik olarak geçersiz hale gelecek ve/veya sona erecek  ve/veya ilgili Tapu Dairesi’nden silinecektir. 

• Herhangi bir Alıcı, 21.05.2024 tarihinden önce satın alma izni almışsa, mezkur izne konu  mülk’ün tapu kaydını kendi adına devretmek için 6 ay içinde ilgili Tapu Dairesine müracaat  etmesi gerekmektedir. Ancak, mülkün Satış Sözleşmesinde belirlenen tüm bedeli henüz  ödenmemişe, Taşınmaz Mal devri için gerekli tüm ücretler ve vergiler 21.05.2024 tarihinden  itibaren 60 gün içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, mülk’ün tapu kaydını kendi 

Yasal Uyarı: Yukarıda sağlanan görüşler ve yorumlar, yasal ekibimiz tarafından son mevzuatın dar bir yorumu temel alınarak  hazırlanmıştır. İlgili düzenleme ile ilgili herhangi bir mahkeme kararı bulunmadığından ve/veya idari uygulama henüz yeni  başladığından, bu görüşlerin farklı yorumlanması durumunda sorumluluk kabul etmediğimizi bildirmeliyiz. 

adına devretmek için belirlenen 6 aylık süre, tüm bedelin ödemesinin tamamlandığı tarihten  itibaren başlayacaktır. 

Alıcı/lar başvuru süreçlerini takip etmeli ve satış işlemlerini mümkün olan en kısa sürede  gerçekleştirmelidir; 

• Alıcı/lar, satın alma iznini aldıktan sonra 6 ay içerisinde, ilgili Taşınmaz Mal’ın tapu devrini  gerçekleştirmelidir; 

• Mülkün Satış Sözleşmesinde belirlenen tüm bedeli henüz ödenmemişe, Taşınmaz Mal devrinin  gerçekleştirilmesi için 6 aylık müracaat süresi, tüm bedelin ödemesinin tamamlandığı tarihten  itibaren başlayacaktır. 

• Her iki durumda da, Taşınmaz Mal’ın deviri için gerekli tüm ücretler ve vergiler satın alma  izninin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde ödenmesi  gerekmektedir; 

• Yukarıda belirtilen şarlar ve/veya prosedürler ilgili zaman dilimleri içerisinde yerine  getirilmezse, satın alma izni ilgili sürelerin dolmasına müteakiben otomatik olarak iptal  edilecektir. 

Paylaş: